Algemene voorwaarden

1. Definities

a. opdrachtgever: opdrachtgever, klant, koper, degene met wie bedrijfspennen.com een overeenkomst sluit;

b. bedrijfspennen.com, opdrachtnemer, verkoper, KvK-nummer 27297032, te Poeldijk;

c. overmacht: een niet aan bedrijfspennen.com toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, brute force attacks, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme files, extreem weer, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van bedrijfspennen.com kan worden gevergd;

d. schriftelijk(e): per brief, e-mail of contactformulier van de website van bedrijfspennen.com.


2. Basisafspraken

a. bedrijfspennen.com voert voor opdrachtgever adviserende, coördinerende en uitvoerende taken uit op het gebied van relatiegeschenken, vormgeving, reclame, textiel, belettering en print. bedrijfspennen.com voert overeenkomsten zelfstandig uit, naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting, maar zo zorgvuldig en deskundig mogelijk en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van opdrachtgever.

b. bedrijfspennen.com publiceert de prijzen en overige informatie rondom producten en diensten op de website bedrijfspennen.com en offreert desgewenst een globale inschatting van de overige kosten en planning. Daarbij genoemde levertijden zijn altijd indicatief en nimmer fataal.

c. bedrijfspennen.com kan niet worden gehouden aan verschrijvingen in offertes en/of aan te laat geaccepteerde offertes.

d. Een geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

e. Bij een opdracht die langer dan een jaar duurt, mag bedrijfspennen.com de tarieven tussendoor verhogen op grond van het CBS-indexcijfer zakelijke dienstverlening of een schriftelijk aantoonbare kostenstijging.

f. bedrijfspennen.com mag naar eigen inzicht derden voor een dienst inschakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden accepteren. bedrijfspennen.com staat wel in voor de kwaliteit van deze derden.

g. Opdrachtgever verschaft bedrijfspennen.com tijdig, juiste en voldoende informatie voor de opdracht.

h. Als bedrijfspennen.com aan opdrachtgever, voor levering, een finale versie van een dienst of product ter goedkeuring heeft voorgelegd, mogen bedrijfspennen.com en opdrachtgever elkaar daaraan houden.

i. Geringe afwijkingen tussen het geoffreerde en het geleverde, die de gebruikswaarde niet of nauwelijks beïnvloeden, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding en/of schadevergoeding.


3. Vertrouwelijke informatie

a. bedrijfspennen.com gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, en verstrekt deze alleen aan derden indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

b. bedrijfspennen.com publiceert op haar website, bedrijfspennen.com, een aparte privacyverklaring.

c. bedrijfspennen.com verkoopt de persoons- en/of bedrijfsgegevens van klanten niet aan derden, maar mag, voor reclame-doeleinden wel aan opdrachten refereren, mits daarbij geen persoonsgegevens worden geopenbaard.


4. Koop, opdracht, levering

a. Een klant kan van bedrijfspennen.com een reeds vervaardigd product kopen of aan bedrijfspennen.com een opdracht geven tot het ontwerpen, bedrukken en/of vervaardigen van een product.

b. Bij een koop komen de klant en bedrijfspennen.com vooraf schriftelijk een prijs overeen, inclusief belastingen.

c. Bij een opdracht komen de klant en bedrijfspennen.com schriftelijk de randvoorwaarden (prijs per uur/fase of eindresultaat, levertijd, thema, maximale of minimale omvang) van de opdracht overeen.

d. Binnen de afgesproken randvoorwaarden van een opdracht heeft bedrijfspennen.com alle vrijheid (kleur, materiaal, compositie) om een product naar eigen inzicht te vervaardigen.

e. De voorwaarden van een levering en/of verzending spreken een klant en bedrijfspennen.com apart schriftelijk af.


5. Bedenktijd

Bij koop op afstand, via de webshop van bedrijfspennen.com, geldt geen bedenktijd of herroepingsrecht omdat een klant een zakelijke relatie betreft en het product altijd op maat of verzoek van de klant wordt gemaakt.


6. Intellectuele eigendom

bedrijfspennen.com heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door toedoen van bedrijfspennen.com ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het gebruiksrecht van opgeleverde werken.


7. Aansprakelijkheid

a. Wordt bedrijfspennen.com in rechte aansprakelijk gehouden, is de vergoeding beperkt tot de directe schade (dus geen indirecte schade als gevolgschade of gederfde winst).

b. De aansprakelijkheid van bedrijfspennen.com is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van bedrijfspennen.com. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat bedrijfspennen.com en bedrijfspennen.com voor de lopende opdracht zijn overeengekomen.

c. bedrijfspennen.com is niet aansprakelijk voor schade die een product aan een klant of derde toebrengt, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door bedrijfspennen.com.

d. bedrijfspennen.com is niet aansprakelijk voor schade door overmacht. Als bedrijfspennen.com ten gevolge van overmacht niet (tijdig) kan leveren, betaalt bedrijfspennen.com vooruit betaalde gelden terug, met aftrek van gemaakte kosten.

e. bedrijfspennen.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

f. In geval van tijdelijke overmacht komt bedrijfspennen.com de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.

g. Opdrachtgever en bedrijfspennen.com kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.

h. Opdrachtgever vrijwaart bedrijfspennen.com tegen aanspraken van en jegens derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove nalatigheid door bedrijfspennen.com.


8. Derden

a. Het staat bedrijfspennen.com vrij om als opdrachtgever derden in te schakelen om het afgesproken product te ontwerpen, vervaardigen en/of leveren.

b. Als een klant een derde inschakelt voor een opdracht, ophalen of levering van een product, dan is de klant aansprakelijk voor deze derde.


9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door bedrijfspennen.com geleverde zaken blijven (intellectueel) eigendom van bedrijfspennen.com totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met bedrijfspennen.com gesloten overeenkomsten is nagekomen.


10. Betaling

a. De klant betaalt bedrijfspennen.com vooruit, bij koop of anders uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het product.

b. Als een klant niet op tijd betaalt, brengt bedrijfspennen.com minimaal 15% extra buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00, in rekening bij de klant. Daarna en daarnaast eventuele gerechtelijke kosten.

c. bedrijfspennen.com kan van de klant gehele of gedeeltelijke betaling vooraf vragen.


11. Klachten en geschillen

a. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan bedrijfspennen.com te worden gemeld, anders wordt opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard.

b. Opdrachtgever dient bedrijfspennen.com een voldoende tijd en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.

c. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

d. Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, zijn artikel 2 lid a en lid i van toepassing.

e. bedrijfspennen.com valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Contactformulier