Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden worden bepaalde termen gebruikt die in dit artikel worden toegelicht.
Afnemer: Elke entiteit die bij Leverancier een aanvraag indient, artikelen bestelt of die in gesprek gaat met Leverancier met als doel tot een overeenkomst te komen.
Gebrek: Het niet in overeenstemming zijn van producten volgens de Specificatie.
Leveringstermijn: De periode waarin de Producten geleverd dienen te worden zoals bepaald in de Offerte.
Leverancier: Bedrijfspennen.com, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27297032.
Order: Iedere vorm van aanvraag/bestelling gedaan door Afnemer richting Leverancier voor het leveren van Producten, ongeacht welk communicatiemiddel hiervoor wordt gebruikt.
Overeenkomst: alle zaken die tussen Leverancier en Afnemer worden overeengekomen, inclusief wijzigingen en rechtshandelingen die nodig zijn tot het uitvoeren van deze zaken.
Producten: De geleverde of te leveren zaken door Leverancier voor het uitvoeren van een Overeenkomst of Order tussen leveranciers en Afnemer.
Specificatie: Omschrijving van Producten zoals vermeld in de Order of Overeenkomst.
 
Artikel 2: toepassing verkoopvoorwaarden
Lid 1: Op alle aanbod van Leverancier zijn deze Algemene Voorwaarden van kracht, tenzij schriftelijk en getekend door beide partijen anders is vermeld.
Lid 2: Inkoopvoorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk en getekend door beide partijen anders is vermeld.
 
Artikel 3: aanbod
Lid 1: Alle aanbod van Leverancier richting Afnemer is voor Leverancier vrijblijvend. Elk aanbod vanuit Leverancier met een aanvaardingstermijn betekent enkel dat het betreffende aanbod vanuit Leverancier na deze termijn vervalt.
Lid 2: De door Leverancier verstrekte informatie bij een aanbod geschiedt zo correct mogelijk. Deze informatie is pas bindend indien dit uitdrukkelijk wordt bevestigd.
Lid 3: De overeenkomst komt tot stand indien Leverancier een orderbevestiging naar Afnemer heeft gestuurd, via e-mail of schriftelijk.
Lid 4: Als Leverancier geen orderbevestiging heeft gestuurd, kan de factuur ook als orderbevestiging worden gezien.
 
Artikel 4: prijzen
Alle prijzen horende bij het aanbod door Leverancier aan Afnemer zijn in Euro’s, exclusief BTW.
 
Artikel 5: levering van bedrukte producten
Als Afnemer producten bestelt waarop een logo, tekst of andere uiting moet worden bedrukt of gegraveerd, dient Afnemer zelf het juiste beeldmateriaal aan te leveren. Voor logo’s etc. geldt hierbij tevens dat bestanden van vector-formaat dienen te zijn. Als afnemer deze bestanden niet kan aanleveren, mag Leverancier de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst opschorten.
 
Artikel 6: inschakeling van derden
Lid 1: Leverancier heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
Lid 2: Afnemer gaat akkoord dat er kleine kleurafwijkingen en andere minimale discrepanties kunnen zijn tussen de digitale proef en het Product.
 
Artikel 7: leveringen
Lid 1: Leveringstermijnen zijn nimmer van fatale aard. Indien dit wenselijk is voor Afnemer, dient Afnemer dit schriftelijk met Leverancier vast te leggen. De termijn voor levering gaat in, na de totstandkoming van de Overeenkomst en de betaling van de koopprijs of garantie hiervan. Laatstgenoemde wordt uitsluitend door leverancier beoordeeld.
Lid 2: Leverancier is gerechtigd om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden als er sprake is van overmacht en de oorzaak van de overmacht minimaal twee maanden aanhoudt of zeker is dat deze twee maanden zal gaan aanhouden.
Lid 3: Zodra Leverancier verzending op zich neemt, is Afnemer verplicht om Producten bij levering direct te controleren op transportschade. Eventuele schade dient de Afnemer te melden bij het verzendbedrijf en hierbij tevens een kopie in te dienen bij Leverancier. Dit dient uiterlijk 12 uur na ontvangt te geschieden.
Lid 4: Indien Afnemer de verzonden Producten niet aanneemt, worden Producten door Leverancier tijdelijk in bewaring gehouden, geheel op risico en kosten van Afnemer. Als Afnemer de Producten niet binnen 14 dagen na aflopen Leveringstermijn overneemt, mag Leverancier de Overeenkomst ontbinden, en heeft Leverancier tevens recht op schadevergoeding gelijk aan de factuurwaarde.
Lid 5: Afnemer gaat akkoord dat Producten qua kleur, gewicht, afmeting en andere specificaties een fractie kunnen afwijken van een eventuele eerdere levering van hetzelfde product.
 
Artikel 8: klachten
Lid 1: Zodra Producten worden geleverd bij Afnemer, is deze verplicht de zending te controleren op Gebreken.
Lid 2: Als Afnemer Gebreken in geleverde Producten ontdekt, dient Afnemer dit uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk of via e-mail te melden aan Leverancier. Zodra Afnemer niet in de hiervoor gestelde termijn de Gebreken aan Leverancier meldt, vervalt aansprakelijkheid voor Leverancier.
Lid 3: Eventuele gebreken als vermeld in lid 2 van dit artikel is geen reden tot uitstel van betaling voor Afnemer.
Lid 4: Als sprake is van Gebrek in de geleverde Producten, zal Leverancier overgaan tot (gedeeltelijke) restitutie, Producten met Gebrek opnieuw leveren of deze herstellen. Leverancier is verder niet verplicht tot andere vormen van (indirecte) schadevergoeding.
 
Artikel 9: eigendomsvoorbehoud
Lid 1: De Producten die worden geleverd aan Afnemer blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat Afnemer het verschuldigde bedrag, voorvloeiend uit de Overeenkomst aan Leverancier heeft betaald. Wel zijn de schaderisico’s voor Afnemer.
Lid 2: Afnemer mag de geleverde Producten niet inzetten, verkopen, bewerken etc. zolang Leverancier nog een vordering heeft op Afnemer inzake de geleverde Producten.
Lid 3: Indien derden van Afnemer zich willen verhalen op Producten die (nog) eigendom zijn van Leverancier, dient Afnemer dit aan zowel de desbetreffende derden als aan Leverancier te melden.
Lid 4: In het geval dat Afnemer niet aan zijn betaalverplichtingen jegens Leverancier kan voldoen, of als Leverancier achteraf inziet dat Afnemer hier niet aan kan voldoen, kan Leverancier haar eigendomsvoorbehoud inroepen, waardoor Afnemer verplicht is de geleverde Producten direct op eigen kosten en risico retour te doen komen naar Leverancier. Tevens gaat Afnemer akkoord dat Leverancier gerechtigd is om de Producten in dit geval zelf op te halen bij Afnemer en hiervoor de ruimte van Afnemer betreedt.
 
Artikel 10: betaling
Lid 1: Alle betalingen dienen te geschieden in Euro’s, via een overmaking of storting op het door de Leverancier aangewezen rekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen. Betalingen dienen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Leverancier is gerechtigd om facturen via e-mail te versturen.
Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd om over te gaan tot verrekening vanwege eventuele vorderingen op Leverancier.
Lid 3: Voordat Leverancier begint met de uitvoering van de Overeenkomst, mag leverancier te allen tijde naar eigen oordeel een vooruitbetaling van Afnemer vragen. Indien Afnemer hier niet aan wil meewerken, is leverancier gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden.
Lid 4: Als Afnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, heeft Leverancier het recht om per vervaldatum van de factuur interest in rekening te brengen van 2% boven de wettelijke rente met een minimum percentage van 12% per jaar over het totale factuurbedrag.
Lid 5: Alle incassokosten en andere hieraan gerelateerde kosten vanwege een wanbetaling door Afnemer zijn voor rekening van Afnemer. Dit geldt voor zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten die leverancier heeft gemaakt. Indien buitengerechtelijke kosten worden gemaakt, dient Afnemer deze volledig aan Leverancier te vergoeden, met een absoluut minimum van 250 euro.
Lid 6: Op het moment dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt de betreffende betalingsverplichting per direct opeisbaar voor Leverancier.
 
Artikel 11: intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
Lid 1: Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten (waaronder van digitale proeven en proefexemplaren van Producten) (hierna: “Informatie”) blijven bij Leverancier, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Afnemer heeft niet het recht om Informatie, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, anders te gebruiken dan ten behoeve voor het beoordelen van een eventuele aankoop bij Leverancier.
Lid 3: Afnemer gaat discreet om met alle door Leverancier verstrekte Informatie en zal deze Informatie niet verspreiden of anderzijds toepassen dan vermeld in lid 2 van dit artikel.
 
Artikel 12: aansprakelijkheid
Lid 1: Leverancier is alleen aansprakelijk als:

  • door opzet of grove schuld van Leverancier schade ontstaat;
  • er directe schade ontstaat vanwege een aantoonbaar gebrek in de door Leverancier geleverde Producten en omdat het Product niet de veiligheid bood die men daarvan redelijkerwijs mocht verwachten
Lid 2: Leverancier is nimmer aansprakelijk voor het ondeugdelijk plaatsen van bedrijfslogo’s, teksten of andere communicatie-uitingen op Producten of op welk ander goed dan ook indien Gebrek veroorzaakt wordt door onvolkomenheden in het door Afnemer aangeleverde materiaal, instructie of welke andere vorm van onvolkomenheden dan ook welke een direct verband houden met een Gebrek aan Product.
Lid 3: Mocht Leverancier aansprakelijk zijn voor een toerekenbare tekortkoming in opvolging van de Overeenkomst, dan is de maximale schadevergoeding (voor zowel materiële- als immateriële schade) te allen tijde beperkt tot het aankoopbedrag van betreffende Producten (exclusief BTW).
Lid 4: Leverancier kan alleen aansprakelijkheid worden gehouden voor schade waarvoor in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid is erkend.
Lid 5: Afnemer vrijwaart Leverancier van aansprakelijkheid op het moment dat derden van Afnemer schade lijden door zaken die geleverd zijn door Leverancier aan Afnemer.
Lid 6: Indien er sprake is van overmacht is Leverancier nooit aansprakelijk, voor welke schade dan ook.
Lid 7: Alle rechtsvorderingen op basis van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst vervallen één jaar na leveringsdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
Artikel 13: ontbinding
Lid 1: Leverancier heeft het recht om alle overeenkomsten die gesloten zijn met Afnemer te ontbinden via een schriftelijke verklaring waarbij Leverancier recht heeft op een schadevergoeding voor de geleden directe, indirecte en gevolgschade, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, als één of meerdere van de volgende situaties zich voordoen:
  • Afnemer komt één of meerdere van zijn verplichtingen richting Leverancier niet (tijdig en/of behoorlijk) na;
  • Afnemer vraagt uitstel van betaling aan;
  • Afnemer is failliet verklaard;
  • Afnemer beëindigt zijn onderneming.
Lid 2: Indien Leverancier na een schriftelijke aanmaning haar verplichtingen richting Afnemer niet nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst ontbinden voor het gebrekkige gedeelte. Afnemer gaat akkoord dat hij geen ontbindingsschade kan bedingen.
 
Artikel 14: geldigheid Algemene Voorwaarden
Als een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden niet toepasbaar of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere onderdelen van deze Algemene Voorwaarden.
 
Datum versie: 20 september 2016